fbpx Skip to content

Salgsvilkår for varer over internett

Sist oppdatert: 06.11.2020

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene
gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i
denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men
oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt
avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene
foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante
lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Kolsrud Web, Balders vei 2B 1400 Ski, post@kolsrudweb.no, 92607828, NO922 983
186, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar
bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har
informert om, skal kjøper ikke bære, eksludert offentlige ilagte avgifter som f.eks. toll ol. som skal betales av kjøper.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså
eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 5 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

For abonnement gjelder egne vilkår. Se punkt 15 og 16 for mer informasjon.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper uten unødig opphold og senest 45 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres
hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varene

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i
tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til
angrerettloven.*

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å
løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller
høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig
(angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

● Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

● Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer,
løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

● Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er
mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke
før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.
Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å
benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12
månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok
opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14
dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å
returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal
dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og
funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som
er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og
senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.
Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper
har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

*Bedrifter har ikke angrerett

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold
til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake,
kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning. fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel
e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig
tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å
fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende
gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom
kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid
etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke
dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med
rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. En
evt. Erstatning kan ikke overgå mer enn kjøpsbeløpet.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget
eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen
hevet og/eller kreve erstatning* fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan
likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder
selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i
utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i
mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i
stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr
ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert,
taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen
er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen
denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av
kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen
allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen
samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er
nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle
tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for
mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15. Betaling av abonnement

Alle abonnement betales på forskudd første dag av din betaling syklus. Dette vil si at dersom du
har valgt månedlig betaling, og startet abonnement 15. Juni vil neste betaling foregå 15. Juli. En
startet abonnement periode kan ikke refunderes, eller kanselleres.

Dersom det er overgått evt. begrensinger/påløpt ekstra kostnader i en abonnements periode
belastes disse kostnadene ved neste planlagte abonnements periode, eller umiddelbart dersom
abonnementet blir kansellert.

16. Avslutte abonnement

Abonnement avsluttes ved å logge inn på “Min side” eller lignende på den tjenesten du har valgt
å benytte (som oftest samme sted du kan bruke produktet ditt, bytte betalingsmetode ol.).
Påbegynt abonnement periode kan ikke refunderes eller kanselleres. Dersom du har problemer
med kansellering kan du kontakte oss på “post@kolsrudweb.no” for hjelp/kansellering.